Podaruj bliskiej osobie jeden z naszych bonów podarunkowych.

bon podarunkowy prezent dla kobietywięcej

Podologia - Nowość!

Po­sia­da­nie pięk­nych, zdro­wych stóp jest nie­jed­no­krot­nie wy­zwa­niem dla ko­biet ale i męż­czyzn.

Cho­dzi tu­taj nie tyl­ko o wa­lo­ry es­te­tycz­ne zwią­za­ne z pięk­nie pre­zen­tu­ją­cy­mi się sto­pa­mi, ale przede wszyst­kim o kwe­stie zdro­wot­ne, dzię­ki któ­rym każ­dy dzień, każ­dy krok sta­wia­ny w tym dniu sta­nie się zwy­kłą czyn­no­ścią, wy­ko­ny­wa­ną bez bó­lu i cier­pie­nia.

Dla­te­go tak waż­ne, aby nie igno­ro­wać sy­gna­łów wska­zu­ją­cych na pro­ces cho­ro­bo­wy stóp, dzię­ki cze­mu moż­na zre­du­ko­wać lub usu­nąć w ca­ło­ści wie­le do­le­gli­wo­ści to­wa­rzy­szą­cych tym cho­ro­bom.
Podologiczny pedicure to zabieg specjalistyczny, który zdecydowanie różni się od pedicure kosmetycznego. Ten drugi to typowy zabieg estetyczny. W zabiegu podologicznym specjalista dąży do poprawy stanu zdrowia stóp odpowiednio dobraną terapią. Jest to zabieg leczniczy.
Pedicure podologiczny przeznaczony jest dla osób, które cierpią z powodu:

odcisków,
modzeli,
chorób stóp typu: grzybica, łuszczyca, brodawki,
wrastających i wkręcających się paznokci,
pękających pięt,
płaskostopia, haluksów, palców młotkowatych,
ostrogi piętowej,
uszkodzonych, grubych i zdeformowanych paznokci,
nadpotliwości,

Zabieg przeprowadza się bardzo ostrożnie z zachowaniem wszelkich zasad higieny, prowadzimy dokumentację każdego zabiegu oraz zawsze informujemy w jaki sposób dbać o swoje stopy, dobierając odpowiednie kosmetyki do pielęgnacji domowej.

Do pobrania:

wróć do kroniki